MENÜ EN

Çevresel Sürdürülebilirlik

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

AKSA ENERJİ ÇEVRE POLİTİKASI

Faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak çevresel etkilerimizi yönetmekteyiz. Çevre politikamızı tüm iş süreçlerimizde çevre bütünlüğünü sağlamak amacıyla oluşturduk. Çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarımızı “iklim değişikliği ve enerji”, “doğal kaynak yönetimi”, “atık yönetimi” ve “biyoçeşitlilik” olmak üzere dört ana başlık altında kurgulayarak ilgili alanları aşağıdaki ilkelere bağlı kalarak gerçekleştirmekteyiz:

Çevre politikamızın temelinde iklim değişikliği yer almaktadır. Aksa Enerji olarak iklim değişikliğinin farkında ve bilincinde olup bu kapsamdaki etkilerimizi en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Enerji elde etmek için fosil yakıtların kullanılarak sera gazı salımlarının açığa çıkması iklim değişikliğinin başlıca sebeplerindendir. Bu bilinçle, sera gazlarını en aza indirgemeyi, enerji kullanımını ise buna bağlı olarak çeşitlendirmeyi amaçlıyoruz.

Çevreye olan etkimizi minimize etmek ve sera gazlarının salımını azaltmak amacıyla, enerji verimliliğini çevre politikasının önemli bir bileşeni olarak görmekteyiz. Enerji verimliliğinin yanı sıra yenilebilir ve alternatif enerji kullanımını artırmak, iklim değişikliği ile mücadelede başvurulan yöntemlerdir. Aksa Enerji yenilenebilir enerji kaynaklı kapasitelerini hidroelektrik enerjisi ve rüzgâr enerjisi yatırımlarıyla artırmayı hedeflemektedir. Sera gazı yönetim stratejisinin bir parçası olarak sera gazlarımızı azaltmayı hedefliyor ve bunların dışında kalan hava emisyonlarımızı da en aza indirmek için çalışmalar yapıyoruz.

Doğal kaynakların verimli kullanılmasını, minimum kaynakla maksimum enerji stratejimizden yola çıkarak inovasyonu, üretimin her alanında teşvik ediyoruz. Bu bağlamda su yönetimine de önem veriyor, su kullanımımızı risk ve etki değerlendirmelerimizin bir sonucu olarak verimli kullanmayı ilke ediniyoruz. Atık yönetiminin bir parçası olarak atıklarımızı ve tehlikeli atıklarımızı en aza indirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda atık sularımızı düzenli olarak ölçüyor, atık su yönetimini önemsiyoruz.

Çevresel etkilerin azaltımında operasyonlardaki verimlilik çalışmalarının yanı sıra, çeşitliliğin korunması ve hatta desteklenerek çeşitliliğe katkı sağlanması da bir o kadar önem arz etmektedir. Aksa Enerji olarak biyolojik çeşitliliğin korunmasını stratejik hedeflerimizin bir parçası olarak görüyoruz.

Çevre performansımızı amaçlar ve hedefler koyarak, gelişmeleri ölçerek, sonuçları raporlayarak sürekli geliştirmenin yollarını aramaya devam etmeyi, performansımızı Sürdürülebilirlik Raporlarımız ve web sitemiz aracılığıyla tüm paydaşlarımızla paylaşmayı, çevre politikamızı çevre yönetim sistemi çerçevesinde izleme ve denetlemeyi, sorumlu çevre yönetimine olan taahhüdümüze katılımı başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımız için teşvik etmeyi, çalışan eğitimleriyle bu politikanın farkında olunarak uygulanmasını sağlamayı, tedarikçilerimizi bilgilendirerek etkili çevre yönetim uygulamalarını benimsemelerini desteklemeyi ve çevre hedeflerini karşılamada çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve tüm iş ortaklarımızın destek ve katkılarını almayı beyan ve taahhüt ediyoruz.

Mevcut üretim birimlerinin çevreye olan etkisiyle ilgili çalışmalarımızın yanı sıra, yeni üretim tesislerinin kurulması öncesinde düzenli olarak çevresel etki değerlendirmesi yapıyoruz.

ISO 14001 standartlarına göre sertifika alan Aksa Enerji faaliyetlerinin Çerçeve Yönetim Sistemi Prosedürüne linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

DOĞAL KAYNAK YÖNETİMİ

Çevresel Sürdürülebilirlik altında yönettiğimiz öncelikli konulardan biri doğal kaynak yönetimidir. Aksa Enerji olarak enerji sektörü için büyük önem arz eden doğal kaynakların verimli kullanılması için çalışmaktayız. Doğal kaynakların verimli kullanılması stratejisinden yola çıkarak, su yönetimine önem vermekte, su kullanımı risk ve etki değerlendirmesi gerçekleştirmekteyiz.

Antalya Doğal Gaz Santralinde yapılan 2,5 milyon Euro’luk yatırım ile 2012 yılında su tasarrufu sağlayan dekarbonizasyon tesisi devreye girmiştir. Saatte 500m3 su tasarrufu sağlayan bu tesis ile Antalya santralinin MWh başına su tüketimi 0,7 m3’den 0,55 m3’e düşmüştür. Bir diğer dekarbonizasyon projemiz ise2,8 milyon Euro’luk yatırım ile devreye girecek olan Bolu Göynük Termik Santralinde gerçekleştirilmiştir. Bu sayede saatte 350 m3 su tasarrufu hedeflenmektedir. Ayrıca, Bolu Göynük tesisinde 4,5 milyon Euro yatırım ile Çatak Göleti oluşturulmuştur. Çevre halkının su ihtiyacının bir kısmının bu göletten karşılanması planlanmaktadır.

ATIK YÖNETİMİ

Çevresel Sürdürülebilirliğin doğal bir parçası olan atık yönetimi dahilinde atıkları ve tehlikeli atıkları en aza indirmeyi hedefliyoruz. Bu hedef çerçevesinde Bolu Göynük Santrali'nde ortaya çıkacak olan küller farklı yollarla bertaraf edilecektir. Linyit kömürünün yakılması sırasında oluşacak küllerin bir kısmı çimento fabrikaları ve yol yapım projelerinde hammadde olarak kullanılmak üzere yollanacaktır. Kalan kısım ise maden sahasında kömür çıkartılmış geçirimsiz alanlara gömülecek ve rekültivizasyon projeleriyle de bölge ağaçlandırılacaktır.

Aksa Enerji olarak 2014 yılında çevre yatırım ve harcamalarına yaklaşık 4,8 milyon Euro yatırım yaptık. Çevre performansını amaç ve hedefler koyarak, gelişmeleri ölçerek ve sonuçları raporlayarak sürekli geliştirmenin yollarını aramaktayız. Başta çalışanlar olmak üzere tüm paydaşlar nezdinde sorumlu çevre yönetimi süreçlerini teşvik etmekteyiz. Bu yönde etkin çevre yönetimi uygulamalarının benimsenmesi amacıyla çalışan eğitimleri vermekte ve tedarikçilerimizi bilinçlendirmekteyiz.

BİYOÇEŞİTLİLİK

Biyolojik çeşitliliğin korunmasını stratejik hedeflerimizin bir parçası olarak görüyoruz. Bu çerçevede etkilerimizin biyoçeşitlilik açısından değerlendirilmesi, izlenmesi, belirlenen hedefler ve performans göstergeleri çerçevesinde gözden geçirilmesi ve sonuçların raporlanmasını da içeren bir biyoçeşitlilik stratejisi hazırladık.

Aksa Enerji’de sadece çevresel etkilerimizi ölçmekle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda koruma çalışmaları da gerçekleştiriyoruz.Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda flora ve faunanın korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği’nin (TTKD) yürüttüğü Hatay Dağ Ceylanlarını Koruma Projesi’ne destek oluyoruz.

Dağ Ceylanı (Gazellagazella), dünyada sadece İsrail, Türkiye ve Arap yarımadasında bulunan, Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’ne göre ("IUCN Kırmızı Listesi") nesli tehdit altında olan bir tür. Dağ Ceylanları, 2008 yılında belgelenmesinin ardından Türkiye Memeli Listesi’ne eklenmiştir. Türkiye’de sadece Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunan Dağ Ceylanları ufak bir alanda yaşam mücadelesi vermektedir. Proje, dağ ceylanları popülasyonun devamının sağlanabilmesi için bölgede yeni yetişen neslin ceylanları sahiplenmesini ve bölgenin değeri olarak görmesini hedeflemektedir. TTKD’ nin etkin rol aldığı proje sayesinde 2009 yılında 150 civarında olduğu tahmin edilen dağ ceylanı popülasyonu, 2014 yılı itibariyle 345 ’e yükselmiştir. Proje kapsamında gerçekleştirilen gözlem ve eğitim faaliyetlerine Aksa Enerji olarak katkı sağlayarak Türkiye’deki dağ ceylanların neslinin ve habitatının korunmasına destek oluyoruz.

 

Çevreyle ilgili konularda paydaş katılımını teşvik etmek ve bu amaca hizmet eden taahhüdümüzü yerine getirmek için çevre ilişkin her türlü görüş ve önerileriniz için enerji@aksaenerji.com.tr adresine yazabilirsiniz.